UPOZORNĚNÍ pro občany – NEDOPLATKY ZA ROK 2018 a 2019 - zvýšení a jejich vymáhání

Upozorňujeme občany města Adamova, že v měsíci květnu 2020 došlo k vyměření a navýšení neuhrazených poplatků za komunální odpad za rok 2018 a rok 2019 a to u občanů, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti podle Obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 4/2015 a č. 2/2018. Vyměření a navýšení uvedeného místního poplatku bylo provedeno hromadným předpisným seznamem, který je zpřístupněn k nahlédnutí u správce poplatku od 15. 5. 2020 do 15. 6. 2020, odbor ekonomický, kancelář č. 12 – přízemí.

Pokud nebude poplatek včetně příslušenství (navýšení) uhrazen ani po tomto vyměření a v něm uvedeném náhradním termínu, správce poplatku zahájí exekuční řízení. Náklady řízení jdou k tíži dlužníka, minimálně činí 500 Kč, ale mohou být vyšší v návaznosti na výši nedoplatku, způsob a průběh exekuce.

Chcete-li řešit své nedoplatky žádostí o odklad nebo splátky, je tento úkon spojen se správním poplatkem ve výši 400,- Kč na jednoho žadatele (poplatníka). Je nutné upozornit také na to, že podání žádosti a úhrada správního poplatku ještě nemusí znamenat vyhovění Vaší žádosti. S žádostí se můžete obrátit na ekonomický odbor – Silvie Můčková, tel. č. 516 499 629, e-mail: [email protected].

Odbor ekonomickýSdílet článek