Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo: sociální pracovník/pracovnice - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Tajemnice Městského úřadu Adamov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na funkční místo:

sociální pracovník/pracovnice

Předpokládaný nástup: dle dohody, nejpozději ke dni 1. 9. 2021

Pracovní poměr: na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Platové zařazení: 10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, plat od 21 260,- Kč výše podle délky uznané praxe

Místo výkonu práce: Městský úřad Adamov a území správního obvodu města Adamov

Charakteristika vykonávané práce:
• výkon práce sociálního pracovníka ve smyslu ustanovení § 7 a § 63 - 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomo-ci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
• výkon práce sociálního pracovníka ve smyslu § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• výkon práce veřejného opatrovníka
• základní sociální poradenství, depistáže, spolupráce s ÚP, přímá práce s klientem, vedení záznamů, sociální šetření, koordinace poskytování sociálních služeb a další úkoly

Požadované vzdělání: musí být splněno nejpozději k datu nástupu dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
• vyšší odborné vzdělání získané v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
• vysokoškolské vzdělání získané studiem zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a dle § 110 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Jiné požadavky:
• praxe v oblasti sociální politiky vítána, zkouška odborné způsobilosti výhodou
• uživatelská znalost práce na PC
• řidičské oprávnění skupiny „B" k aktivnímu řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách
• samostatnost, odpovědnost a vysoké pracovní nasazení, dobré komunikativní schopnosti, zvládání zátěžových situací

Nabízíme:
• pracoviště s velmi dobrou dopravní dostupností v rámci IDS JMK
• zajímavou a různorodou práci ve veřejné správě
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům
• pět týdnů dovolené, čtyři plně hrazené sick days
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, na kulturu, dovolenou apod.
• široké možnosti dalšího vzdělávání
• stabilní pracovní prostředí
• pružnou pracovní dobu
• příjemný pracovní kolektiv

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
• přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní pří-slušnost, místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
• kontaktní telefonní číslo, e-mail
• datum a podpis uchazeče K přihlášce se připojí tyto doklady:
• profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu i ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce)

Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály odevzdejte osobně na sekretariát Městského úřadu Adamov nebo zasílejte poštou (datum doručení) nejpozději do 31. 5. 2021 do 12:00 hodin
na adresu: Městský úřad Adamov, k rukám tajemnice, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov
Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení OSSV - sociální pracovník" a vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a bydliště.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Po ukončení výběrového řízení budou všechny osobní doklady uchazečů a uchazeček skartovány.
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, IČO: 00279889) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

V Adamově dne 26.4.2021
PhDr. Vlasta Kubenová
tajemniceSdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK