Výběrového řízení - prodloužení termínu pro podání přihlášek

Město Adamov vyhlašuje výběrové řízení na funkci pracovník v sociálních službách - pečovatelka, odbor sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, Pečovatelská služba města Adamova.

Výběrové řízení na funkci pracovník v sociálních službách 2019/2

– prodloužení termínu pro podání přihlášek


Město Adamov vyhlašuje výběrové řízení na funkci pracovník v sociálních službách - pečovatelka, odbor sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, Pečovatelská služba města Adamova

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kursu
 • absolvování akreditovaného kvalifikačního kursu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

Další požadované předpoklady:

 • řidičský průkaz skupiny B
 • flexibilita, schopnost jednat s lidmi a samostatně i v týmu
 • pečlivost, spolehlivost, aktivní přístup k řešení problémů
 • základní znalost práce na PC
 • praxe a zkušenost v oblasti péče o seniory vítána

Charakteristika pracovního místa:
Výkon přímé péče o klienty v jejich domácím prostředí na území města Adamova spojený s řízením osobního automobilu za účelem dopravy k nim. Celý pracovní úvazek, možný i zkrácený/poloviční.

Způsob, termín a místo nástupu:
Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup co nejdříve.

Platové zařazení:
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., a předpisy souvisejícími, platová třída 5, tj. od 19 870,- Kč

Náležitosti přihlášky:

 • jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Termín podání písemné přihlášky:
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v zalepené obálce na adresu:
Město Adamov
Pod Horkou 101/2
679 04 Adamov
nebo předejte osobně na podatelnu Městského úřadu Adamov nejpozději v termínu do pátku 20. 9. 2019 do 12.00 hodin.

Obálku označte heslem „Výběrové řízení – pečovatelská služba – neotvírat“
Bližší informace u vedoucí odboru SSV Městského úřadu Adamov na tel. čísle 516 499 624 nebo 602 788 015, e-mail: [email protected]

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Adamově dne 19. 8. 2019
PhDr. Vlasta Kubenová,
tajemnice Městského úřadu Adamov


Po ukončení výběrového řízení budou všechny osobní doklady uchazečů a uchazeček skartovány.
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, IČO: 00279889) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.Přiložené souborySdílet článek