Výstavba nové zastávky MHD Adamov – Sadová

Občané města Adamov vznesli jako další ověřený požadavek z proběhlého Fóra 2015 možnost Výstavby nové zastávky MHD na ulici Sadová.

Ing. Erik Volf, autorizovaný inženýr Blansko a Petr Odehnal, projektant dopravních staveb Blansko na základě požadavku Města Adamov a vlastní obhlídky zájmové lokality zpracovali toto vyjádření k záměru realizovat novou autobusovou zastávku:

Projekční práce, správní řízení (stavební povolení a následná kolaudace) a vlastní stavební realizace zastávek BUSů řídí zejména:

ČSN 736425-1 členění zastávek, navrhování a umísťování, vybavení

ČSN 736110 projektování místních komunikací

ČSN 736102 projektování křižovatek na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 398/2009 Sb. obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání

Zájmové území pro záměr zbudování nové zastávky MHD Adamov-Sadová

Docházková vzdálenost

MHD Adamov ve směru na sídliště Horka disponuje 4 zastávkami (počítáno od zastávky ČD).

Zastávka MHD Zastávka ČD - Albert

Zastávka MHD Smetanovo náměstí – pekárna

Zastávka MHD Komenského – škola

Zastávka MHD Horka – točna

Celkový úsek popsané trasy má přibližně délku 1,650 km.

ČSN 736425-1 (4) hovoří o umísťování zastávek. Jejich umístění by mělo být navrženo tak, aby docházková vzdálenost z výchozích do cílových míst byla menší než 0,50 km.

Docházková vzdálenost od současné zastávky MHD Komenského –škola:

Bytový dům Komenského, blok A 0,22 km

Bytový dům Sadová 18-20 0,29 km

Bytový dům Sadová 23-27 0,23 km

Bytový dům Sadová 17-21 0,31 km

Z výše uvedených měření je patrné, že současná zastávka MHD Adamov Komenského-škola je umístěna velmi vhodně, a to v centru sídliště Horka a docházkové vzdálenosti plně odpovídají ČSN.

Rozhledové poměry na místní komunikaci Sadová

Uvažovaná zastávka BUSu je navržena v blízkosti směrového oblouku a napojení účelových komunikací k bytovému domu S 16-20, dále pak k bytovému S 17-21 a k rodinnému domu č.o. 13 a k obsluze obchodního domu.

Umístění nové zastávky MHD Adamov-Sadová nesplňuje požadavky na zajištění rozhledových poměrů pro zastavení dle ČSN 736110 a ČSN 736102.

Prostorové uspořádání

Vzhledem ke stísněným podmínkám není možné umístit zastávku pro BUS do samostatného zastávkového zálivu. BUS by tedy zastavoval v jízdním pruhu ve směru jízdy, což není zakázáno. Dojde však k omezení průjezdnosti na místní komunikaci po dobu stání BUSu v zastávce. Je nutné zachovat minimální šířku protisměrného jízdního pruhu minimálně 3,0 metru, výjimečně 2,75 metru. Při měření na místě bylo zjištěno, že komunikace v zájmové lokalitě má šíři 5,27 metru. Po realizaci zastávky by jízdní pruhy v tomto místě nesplňovaly předepsané rozměry a byly by v rozporu s ČSN.

Při realizaci zastávek BUSů je nutné dle ČSN dodržet i předepsané rozměry šířky nástupiště a výstupiště. Podle normy musí šíře nástupní plochy být minimálně 2,2 metry, ve výjimečných případech lze projektovou dokumentaci upravit na šíři 1,7 metrů. Současný stav šíře ostatní komunikace (chodníku) 1,00 m neumožní dodržet předepsané rozměry dle ČSN.

Výškové uspořádání

Plocha zastávky, tedy nástupiště, nesmí být realizována dle ČSN v podélném sklonu větším než 6 %. Současná lokalita vykazuje podélný sklon 7,5 %, což je v rozporu s ČSN.

Záměr Města Adamov na zbudování nové zastávky MHD Adamov-Sadová je v rozporu s několika ustanoveními ČSN a investiční záměr tedy nelze doporučit k realizaci.

  • Výstavba nové zastávky MHD Adamov – Sadová
  • Výstavba nové zastávky MHD Adamov – Sadová