Zprávy z radnice – jednání 10. Rady města

Na 10. jednání Rady města Adamova konaném dne 26. 4. 2023 Rada města Adamova schválila koncept zápisu do kroniky města Adamova za rok 2022.

Rada města Adamova jmenovala Mgr. Danu Charvátovou do funkce pověřence na ochranu osobních údajů pro Základní školu a Mateřskou školu Adamov, příspěvkovou organizaci, Komenského 4, Adamov a Městské kulturní středisko, příspěvkovou organizaci, Opletalova 22, Adamov, a to k datu 1. 5. 2023.

Bylo rozhodnuto, že se město Adamov bude spolupodílet na konání akcí „Gulášový festival a Rocková letní noc 2023“, která se bude konat dne 22. 7. 2023 v Adamově,Turnaj pétanque 2023, která se bude konta dne 29. 7. 2023, a dvou akcí „Pod širým nebem“.

Dále byly schváleny Smlouva o zřízení služebnosti č. PR-014330062263/001-ADS a Smlouva budoucí o zřízení služebnosti PR-001030076293/001-MOPR.

Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2023 a Rozpočtové opatření č. 3/2023.

Následně bylo schváleno přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV na výkon sociální práce v r. 2023 ve výši 377.018,- Kč na základě Rozhodnutí č. 1 č.j. MPSV-2023/80817-261/1.

Byl schválen „Návštěvní řád koupaliště Adamov – Horka I pro rok 2023“ a schválena Smlouva o zajištění provozu městského koupaliště v Adamově v roce 2023 s firmou ADAVAK, s.r.o., Nádražní 455, 679 04 Adamov.

Rada města Adamov vzala na vědomí, že změna Územního plánu Adamov označená Ad19 - rozšíření parkovacích míst u sídliště „Ptačina“ bude vyřazena z pořizování skupiny změn označených Ad17, Ad18, Ad19 a Ad20.

Byla schválena „Smlouva o připojení k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí č. 9002127403“.

Na závěr byla schválena Nájemní smlouva č. 5/2023 s firmou Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.