Zprávy z radnice – jednání 11. Rady města

Na 11. jednání Rady města Adamova konaném dne 17. 5. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. schůze Likvidační komise, která se konala dne 20. 3. 2023, zápis z 3. schůze Likvidační komise, která se konala dne 23. 3. 2023, a zápis ze 4. schůze Likvidační komise, která se konala dne 3. 4. 2023.

Rada města Adamova rozhodla, že se město Adamov bude spolupodílet na konání kulturní akce Noc kostelů 2023 dne 2. 6. 2023.

Následně byl schválen Sazebník úhrad za zřizování služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví města Adamova s účinností od 1. 6. 2023.

Rada města Adamova bere na vědomí pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1, Adamov, sestavené pověřenou pracovní skupinou dne 27. 4. 2022. Dále schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 01/2023/B k bytu č. 49 v DPS se žadatelem umístěným na 1. místě v sestaveném pořadí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 02/2023/B k bytu č. 01 v DPS se žadatelem umístěným na 2. místě v sestaveném pořadí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Dále byl schválen nový Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Adamova s účinností od 1. 7. 2023,vzor Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče – pečovatelské služby s účinností od 1. 7. 2023 a vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče – pečovatelské služby s účinností od 1. 7. 2023.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2023 dle písemného materiálu.

Na závěr byla schválena Smlouva o výkonu služeb v oblastech bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí se společností BOZP HELPIng s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO 14409984.