Zprávy z radnice – jednání 11. Zastupitelstva města

Na 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 24. 6. 2020 vzalo na vědomí zápis z 10. jednání Finančního výboru, které se konalo 22. 6. 2020 a zápis z 6. jednání Kontrolního výboru, které se konalo 1. 6. 2020.

Bylo schváleno pořízení změny Územního plánu Adamov, týkající se prověření využití objektů č. p. 87, 487, 492 a 493 jako plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 73/9 s omezujícími podmínkami mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Adamov.

Dále bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Adamova ve výši 85 000 Kč Moravskému rybářskému svazu, z.s., pobočnému spolku Adamov, na činnost v roce 2020.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo závěrečný účet Města Adamova za rok 2019 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok 2019 a schválilo účetní závěrku města Adamova za rok 2019.

Ke smlouvě o úvěru ze dne 18. 9. 2018 mezi Českou spořitelnou, a.s. a městem Adamov Zastupitelstvo města Adamova schválilo Dodatek č. 2, čímž se prodlužuje financování akce z úvěrových prostředků a dále se prodloužil maximální termín pro mimořádnou splátku úvěru z prostředků dotace.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo ukončení termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč ke dni 15. 7. 2020, a to formou Dohody o ukončení smlouvy o vkladu s J&T Bankou, a.s.

Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2020.

Byl schválen poskytnutí příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb Městu Blansku ve výši 190 500,- Kč na rok 2020, z čehož 135 500,- Kč bude určeno na služby sociální prevence a sociálního poradenství a 55 000,- Kč na služby sociální péče ve správním obvodu ORP.

Na závěr byla schválena Kupní smlouva mezi Městem Adamov a kupujícími na pozemek parc. č. 181/3 v k. ú. a obci Adamov.Sdílet článek