Zprávy z radnice – jednání 12. Rady města

Na 12. jednání Rady města Adamova konaném dne 7. 6. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 7. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 24. 5. 2023.

Rada města Adamova schválila výroční zprávu o činnosti za rok 2022 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov.

Dále byl schválen záměr zřídit ve školním roce 2023/2024 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky na ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizaci.

Následně byl schválen Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova - vnitřní předpis č. 1/2023 s účinností od 1. 7. 2023 a Pravidla pro poskytování pečovatelské služby města Adamova – vnitřní předpis č. 2/2023 s účinností od 1. 7. 2023.

Rada města Adamova schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9552992480 se společností E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201.

Dále Rada města Adamova projednala a bere na vědomí Zprávu o hodnocení předložených nabídek ze dne 31. 5. 2023 na realizaci stavební zakázky „Oprava mostů ADA 203 – 208, nám. Práce, Adamov – III. Etapa“,schválila nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava mostů ADA 203 – 208, nám. Práce, Adamov – III. etapa“ od společnosti Gama J+P, s.r.o., Kolonie 302, 679 04 Adamov, IČ: 60749911, a schválila Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Oprava mostů ADA 203 – 208, nám. Práce, Adamov – III. etapa“ se společností Gama J+P, s.r.o., Kolonie 302, 679 04 Adamov, IČ: 60749911.

Byl schválen Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě k výkonu správy bytového fondu města Adamov uzavřené dne 22.5.2017 se společností ADAVAK, s.r.o., Nádražní 455, 679 04 Adamov, IČ: 25583484.

Následně byla schválena Smlouva č. 002/2023 se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČ: 25134701 o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství.

Rada města Adamova schvaluje Plán dopravní obslužnosti území města Adamov.

Byl schválen Dodatek č. 9 Smlouvy o nájmu bytu č. 34/2016/B.

Rada města Adamova schválila v souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Adamova vyřazení žádosti o pronájem bytu dvou žadatelů.

Následně byly schváleny Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti PR-001030080575/001-ADSG, Smlouva o zřízení služebnosti č. PR-014330059439/001-ADS a Smlouva budoucí o zřízení služebnosti PR-001030067720/001-MOPRs firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:28045400.

Rada města Adamova souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem „Adamov, VN, DTS NN, parkovací dům“ na parc. č. 245/1, 263, 245/10, 249/3, 261/1 a 301/8.

Rada města Adamova bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 4/2023 dle písemného materiálu.

Rada města Adamova schválila Smlouvu o právu provést stavbu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, se společností ABLE agency, s.r.o. se sídlem Petra Jilemnického č.p. 361, 679 04 Adamov, IČ: 25524402.

Dále bylo schváleno poskytnutí věcných darů v rámci akce organizované Komisí podpory komunitního života s názvem „Setkání zástupců města se sportovní mládeží“ dle zápisu.

Na závěr Rada města Adamova schválila program 6. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 28. června 2023 v 16:30 hodin na Městském úřadu v Adamově.