Zprávy z radnice – jednání 13. Rady města

Na 13. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 6. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 19. 6. 2023.

Dále byl schválen vzor anketního lístku pro vyhodnocení zájmu veřejnosti o parkovaní vozidel v parkovacím domě na ul. Sadová.

Rada města Adamova schválila v souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova vyřazení žádosti o pronájem bytu dle zápisu.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Adamov za rok 2022 vypracované firmou Odpadová poradenská, s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha 7, IČO: 037 09 817.

Následně Rada města Adamova projednala a vzala na vědomí Zprávu o hodnocení předložených nabídek ze dne 21. 6. 2023 na realizaci stavební zakázky „Oprava chodníku na ul. P. Jilemnického – 1. etapa“ a schválila nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava chodníku na ul. P. Jilemnického – 1. etapa“ od společnosti Gama J+P, s.r.o., Kolonie 302, 679 04 Adamov, IČO: 60749911.

Byla schválena smlouva o zřízení služebnosti č. 01/2023/SL s firmou CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063.

Rada města Adamova souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem „Zateplení objektu č. p. 327/4 - Adamov“ na parc. č. st. 46/1 a 46/30 v k. ú. a obci Adamov, navrženým firmou Projektmont, s.r.o., Smetanovo náměstí 327/4, 679 04 Adamov, IČO: 25597477, který bude podkladem pro dodatečné povolení stavby.

Na závěr bylo schváleno položkové znění Rozpočtového opatření č. 4/2023.