Zprávy z radnice – jednání 14. Rady města

Na 14. schůzi Rady města Adamova konané dne 31. 7. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 17. 6. 2019 a zápis z 1. schůze Komise MHD, která se konala 25. 6. 2019.

Rada města Adamova dále schválila navrhovaný stavební záměr „Kanalizační přípojka pro RD Plotní 14, Adamov“ a „Rekonstrukce kanalizační přípojky“.

Dále vzala na vědomí Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku ve vlastnictví Města Adamova s účinností od 1. 9. 2019.

Ze tří podaných nabídek na pořízení nového velitelského automobilu pro JSDH Adamov byla vybrána nejvýhodnější nabídka od společnosti ZHT Group s.r.o.

Ke Smlouvě o dílo na provádění služeb v oblasti odpadového hospodářství a provozování sběrového dvora se společností GAMA J+P byl uzavřen Dodatek č. 11.

Se společností EKO-PF, s.r.o. byla uzavřena Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů.

Rada města Adamova vzala na vědomí Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Adamov za rok 2018.

Se společností FIN-servis, a.s. byla uzavřena Smlouva o zprostředkování burzovních komodit obchodů a Smlouvu o centralizovaném zadávání.

Na závěr Rada města vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2019.Sdílet článek