Zprávy z radnice – jednání 15. Rady města

Na 15. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 8. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. schůze likvidační komise, která se konala 30. 7. 2019 a zápis z 5. zasedání Sportovní komise, které se konalo 15. 8. 2019.

Se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Opletalova 260/27, 402/29, Adamov byla uzavřena Smlouva o věcném břemeni.

Ke smlouvě o dílo se společnostní AQUA – GAS na akci „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým se mění rozsah a termín realizace stavby.

Byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu č. 3/2019/B k bytu č. 47 a Smlouva o nájmu bytu č. 4/2019/B k bytu č. 15 v DPS.

Ke smlouvě o nájmu LED světelné vánoční výzdoby č. 0625 se společnostní MK - mont illuminations s.r.o. byl uzavřen Dodatek č. 1. Dochází k rozšíření vánoční výzdoby a nahrazení již neopravitelných kusů ve vlastnictví města.

Byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy č. 40/2019 se Spolkem Šipkový klub Adamov o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12 000 Kč na pokrytí výdajů spojených s pořádáním sportovních turnajů v roce 2019 a č. 41/2019 s Tělocvičnou jednotou Sokol Adamov o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35 500 na projekt „Údržba majetku“.

Rada města Adamova schválila prodejní cenu kalendáře Města Adamova na r. 2020 ve výši 83,- Kč/ks + aktuální sazba DPH.

Dále bylo schváleno přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 140 512 Kč.

Na závěr Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 6/2019, vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2019 a schválila změnu rozpočtu č. 7/2019.Sdílet článek