Zprávy z radnice – jednání 15. Rady města

Na 15. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 8. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 10. srpna 2023, zápis z 9. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. srpna 2023, a zápis z 5. schůze Likvidační komise, která se konala dne 16. srpna 2023.

Rada města Adamova schválila zápis do kroniky města Adamova za rok 2022.

Dále bylo schváleno, že se město Adamov bude spolupodílet na konání kulturní akce „Zažít město jinak“, pořádané dne 16. 9. 2023 paní MUDr. Bakešovou.

Rada města Adamova schválila Smlouvu na servisní služby č. 0136354545 na zařízení výtahů umístěných v Parkovacím domě Sadová, Adamov se společností Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, IČO: 27127010.

Následně byla schválena Smlouva o podmínkách udělení souhlasu se zřízením stavby se vzdáním se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích s Mendelovou univerzitou v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČO: 62156489.

Rada města Adamova souhlasila se stavebním záměrem „Přípojka vody pro objekt č. p. 327/4“ na parc. č. st. 392/2, 46/1 a 46/30, k. ú. Adamov, navrženým firmou Projektmont, s.r.o., Smetanovo náměstí 327/4, 679 04 Adamov, IČO: 25597477.

Rada města Adamova schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 02/2023/BS s firmou Projektmont, s.r.o., Smetanovo nám. 327/4, Adamov 679 04, IČO: 25 59 74 77, a PharmDr. Vlastou Daňkovou, Na Kopci 566, 679 06 Jedovnice.

Rada města Adamova schválila prodejní cenu kalendáře Města Adamova na r. 2024 ve výši 100 Kč, vč. 10% DPH.

Následně bylo schváleno přijetí účelové dotace z MŠMT pro příspěvkovou organizaci, Základní školu a Mateřskou školu Adamov na realizaci projektu Vzdělávání v ZŠ a MŠ Adamov ve výši 2 752 193 Kč.

Rada města Adamova schválila Rozpočtové opatření č. 5/2023 a vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 7/2023.

Byla schválena smlouva o dílo s firmou Tomáš Hrdlička, Viničné Šumice 124, IČO: 07356625.

Rada města Adamova pověřila člena Zastupitelstva města Adamova, zvoleného pro období 2022 až 2026, Ing. Petra Kupku, MBA k přijímání prohlášení o projevení vůle vstupu do manželství a současně jej stanovuje jako osobu oprávněnou užívat při přijímání projevu vůle vstupu do manželství závěsný odznak s velkým státním znakem.

Na závěr byl schválen program 7. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 18. září 2023.