Zprávy z radnice - jednání 16. Zastupitelstva

Na 16. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 27. 2. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 15. jednání Finančního výboru konaného dne 22. 2. 2017.

Byla schválena realizace projektu s názvem „Oprava místní komunikace – ulice Osvobození, Adamov“, podle kterého dojde k rozšíření stávající úzké komunikace v místě pod kostelem a k opravě všech rozvodů technické infrastruktury v této lokalitě.

Z rozpočtu Jihomoravského kraje byly poskytnuty neinvestiční dotace Základní škole a mateřské škole Adamov ve výši 780.990,- Kč a Městu Adamov na poskytování sociálních služeb celkem 446.600,- Kč.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Adamova pro roky 2017 – 2019 a rozpočet na rok 2017.

Byly schváleny Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města na I. pololetí 2017 mezi Městem Adamov a FK Adamov, z. s., Šipkovým klubem Adamov, spolkem, FENYX Pétanque Adamov, z. s., Tělocvičnou jednotou Sokol Adamov, Spartakem Adamov, z. s., Judo Klub Samuraj Adamov, Občanským sdružením Volejbal Adamov, Základní organizací MSKS – kynologickým klubem a klubem malé kopané Ajeto Adamov.

V souladu s novelou Školského zákona byla schválena Obecně závazná vyhláška města Adamova č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy a mateřské školy, zřízené městem Adamovem, zároveň byl schválen Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad a návrh Dodatku č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova.

S Římskokatolickou farností Adamov byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě směnné vztahující se k pozemkům dotčených rozšířením komunikace pod kostelem.

Zastupitelstvo města Adamova neschválilo záměr odprodeje části pozemku parc. č. 458/35 v k. ú. a obci Adamov.

Bylo schváleno právo provést stavbu přípojek vody, plynu a elektro na pozemcích parc. č. 254/1 a 252/5 v k. ú. a obci Adamov a provedení staveb inženýrských sítí vodovodu, kanalizace, VO, VN, NN a sdělovacích kabelů na pozemcích parc. č. 68, 234/6, 236/2, 237/2, 391, 392/2 a 392/3 v k. ú. a obci Adamov.Sdílet článek