Zprávy z radnice – jednání 17. Rady města

Na 17. jednání Rady města Adamova konaném dne 9. 10. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 10. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 21. 9. 2023.

Rada města Adamova vzala na vědomí orientační cenovou nabídku zpracovanou společností GAMA J+P, s.r.o., Adamov rozdělenou do devíti stavebních objektů na opravy koruny opěrné stěny včetně zábradlí, zásobníku na posypový materiál, schodiště a založení tzv. zelené střechy na prvním bloku garáží ul. P. Jilemnického, Adamov. Dále rozhodla, že SO 03 cenové orientační nabídky nebude realizován v plném rozsahu a rozhodla o hrazení výdajů za stavební práce z rozpočtu města u stavebních objektů 01 – 08.

Následně byly schváleny vzory Smluv o nájmu bytů a jejich dodatky a vzor Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor včetně přílohy č. 1. Dále byl schválen Ceník nájemného nebytových prostor platný od 1. 1. 2024.

Rada města Adamova odsouhlasila navrhovaný stavební záměr fy InfoTel, spol. s.r.o.

Dále schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene Adamov, přeložka VN, TS ČD č. PR-014330072985/001-ADS mezi městem Adamov a EG.D, a. s.

Byla schválena Smlouva o zřízení služebnosti č. 02/2023/SL mezi městem Adamov a Petrem Burianem, Brno a Matějem Burianem, Brno.

Rada města Adamova vzala na vědomí Zprávu o hodnocení předložených nabídek ze dne 4. 10. 2023 na realizaci stavební zakázky „Oprava povrchu v prostoru před kadeřnictvím, lékárnou a střediskem AZZA – část Smetanova náměstí“, schválila nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava povrchu v prostoru před kadeřnictvím, lékárnou a střediskem AZZA – část Smetanova náměstí“ od společnosti Gama J+P, s.r.o., a schválila Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Oprava povrchu v prostoru před kadeřnictvím, lékárnou a střediskem AZZA – část Smetanova náměstí“.

Byla schválena výroční zpráva o činnosti za školní rok 2022/2023 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Adamov.

Následně byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 10/2023.

Na závěr Rada města Adamova schválila program 8. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat 18. října 2023 v 16:30 hodin na Městském úřadu v Adamově.