Zprávy z radnice - jednání 17. Zastupitelstva

Na 17. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 3. 5. 2017 byly vzaty na vědomí zápisy z 16. jednání Finančního výboru konaného dne 26. 4. 2017 a z 10. jednání Kontrolního výboru konaného dne 6. 3. 2017.

Byl schválen odprodej částí pozemků parc. č. 289/4, 275/3, 274 a 272 v k. ú. a obci Adamov za celkovou cenu 73.260,- Kč.

Pro novostavbu kabelové přípojky NN na pozemku parc. č. 392/2 a novostavbu distribučního kabelu NN na pozemku parc. č. 535/1 v k. ú. a obci Adamov byla schválena práva provedení stavby a zřízení budoucích věcných břemen.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 542/1, do které zasáhne spodní stavba a tepelná izolace prováděné v rámci revitalizace bytového domu Dvořákova 262 a 408, Adamov.

Bylo schváleno právo provést stavbu přípojek vody a kanalizace na pozemku parc. č. 392/2 v k. ú. a obci Adamov k rodinnému domu č. p. 50 na pozemku parc.č. st. 43/1.

Z rozpočtu Města Adamova byla poskytnuta Moravskému rybářskému svazu, z. s., pobočnému spolku Adamov, neinvestiční dotace ve výši 60.000,- Kč na jeho činnost v roce 2017.

Na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2017 byl Městu Blansku poskytnut příspěvek ve výši 140.000,- Kč.

Bylo schváleno uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova se zaměstnankyní Města Adamova.

Na realizaci staveb „Zateplení budovy Městského úřadu v ulici Pod Horkou 2“ a „Zateplení budovy B v ulici U Kostela 1“ byly přijaty dotace z Operačního programu životního prostředí a na dofinancování projektů byly uzavřeny smlouvy o úvěru.

Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2017.

V souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Adamova byl z průběhu tohoto jednání pořizován videozáznam, který byl zveřejněn v místním televizním kanále.Sdílet článek