Zprávy z radnice – jednání 18. Rady města

Na 18. schůzi Rady města Adamova konané dne 9. 10. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 10. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 17. 9. 2019, a zápis z 3. schůze likvidační komise, která se konala dne 17. 9. 2019.

Mezi Městem Adamovem a Ing. Lumírem Černým byla uzavřena Kupní smlouva na prodej vozidla Volkswagen Transporter, vozidla užívaného JSDH Adamov.

Dále uzavřela dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 09/2019/B bytu zvláštního určení.

Rada města Adamova schválila vnitřní předpis č. 2/2019 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek s účinností od 10. 10. 2019.

Mezi Městem Adamovem a společností KOMETA GROUP, a.s. byla uzavřena smlouva o vzájemné propagaci na dobu jednoho roku.

Byla schválena podoba fotokroniky Města Adamova za 1. pololetí roku 2019.

Ředitelkou MKS Adamov Jitkou Králičkovou byla předložena ke schválení výroční zpráva MKS Adamov, příspěvkové organizace, o činnosti za 2018. Rada města Adamova tuto výroční zprávu schválila. Zároveň odsouhlasila v souladu s vnitřním předpisem č. 2/2014 odměnu ředitelce příspěvkové organizace.

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb byla přijata dotace z JMK na dofinancování sociálních služeb.

Rada města dále schválila Rozpočtové opatření č. 10/2019 a vzalo na vědomí změnu rozpočtu č. 10/2019.

Mezi Městem Adamov a Spartakem Adamov, z.s. byla uzavřena veřejnoprávní smlouva č. 51/2019 o poskytnutí dotace na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce tenisového oddílu „ADAMOV OPEN 2019“, která se konala 28. 9. 2019.

Na závěr byl schválen program 8. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 23. října 2019.Sdílet článek