Zprávy z radnice - jednání 18. Zastupitelstva

Na 18. jednání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 26. 6. 2017 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápisy ze 17. jednání Finančního výboru konaného dne 21. 6. 2017 a z 11. jednání Kontrolního výboru konaného dne 5. 6. 2017.

Byla schválena realizace projektu „Hasičská zbrojnice – Přístavba, st. úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, parc. č. st. 147, 458/17“ spočívající v zateplení fasády a střešní konstrukce, prodloužení objektu směrem dozadu z důvodu nedostatečné kapacity pro hasičskou techniku a v úpravě exteriéru a interiéru. Na tento projekt byla Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta dotace ve výši 90 % z celkových nákladů.

Zastupitelstvo města neschválilo odprodej části pozemku parc. č. 535/1 v k. ú. a obci Adamov.

Bylo schváleno uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova zaměstnankyni, která je v pořadníku žadatelů aktuálně na prvním místě.

Na pokrytí nákladů spojených s výkonem sociální práce byla přijata účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 375.500,- Kč.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo závěrečný účet Města Adamova za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok 2016 a účetní uzávěrky Města Adamova za rok 2016.

Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2017.

V souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Adamova byl z průběhu tohoto jednání pořizován videozáznam, který byl zveřejněn v místním televizním kanále.Sdílet článek