Zprávy z radnice – jednání 19. Rady města

Na 19. jednání Rady města Adamova konaném dne 13. 11. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 23. 10. 2023, a zápis z 11. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 18. 10. 2023.

Rada města Adamova projednala a schválila text veřejné ankety „Údržba a sečení travnatých ploch“ včetně způsobu zveřejnění.

Byla schválena Kupní smlouva č. 1/2023/MP na prodej samonabíjecí pistole CZ 75 BD Police, 9 mm Luger, v. č. AP783.

Následně byl schválen Plán inventur města Adamova pro rok 2023.

Rada města Adamova schválila termíny svatebních obřadů na rok 2024 a současně schválila obřadní síň Městského úřadu Adamov jako úředně určenou místnost pro konání svatebních obřadů v roce 2024.

Dále byl schválen Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 18. 4. 2019 uzavřený mezi městem Adamov a firmou Skoumal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Drobného 306/34, 602 00 Brno, IČO: 05330416.

Rada města Adamova schválila Dohodu č. 01/2023 o vrácení zaplaceného nájemného a dále Rada města Adamova schválila Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 02/2014/SN ke dni 31. 12. 2023, Dohodu o zániku smlouvy č. 04/2004/SN ze dne 5. 2. 2004 a Dohodu o zániku smlouvy č. 3/2013 ze dne 8. 7. 2013.

Rada města Adamova schválila Vzor dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor a schválila uzavření dodatků nájemních smluv nebytových prostor s nájemci dle přiloženého přehledu a vzoru.

Následně bylo revokováno usnesení č. 5 z 18. schůze Rady města Adamova ze dne 18. 10. 2023 a odsouhlasila s upraveným stavebním záměrem „Adamov, DS NN, Benda“ na parc. č. st. 535/1 v k. ú. Adamov, navrženým firmou ADITIS GROUP, s.r.o., Božetěchova 36, 612 00 Brno, IČO: 03107132.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 12/2023 dle písemného materiálu a schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 13/2023.

Byla schválena podoba fotokroniky města Adamova za 1. pololetí roku 2023.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí Zprávu o hodnocení předložených nabídek ze dne 11. 11. 2023 na realizaci stavební zakázky „Oprava koruny opěrné stěny, zábradlí, schodiště a zásobník na posypový materiál, vše P. Jilemnického, horní řada“ a schválila Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Oprava koruny opěrné stěny, zábradlí, schodiště a zásobník na posypový materiál, vše P. Jilemnického, horní řada“se společností Gama J+P, s.r.o., Kolonie 302, 679 04 Adamov, IČO: 60749911.