Zprávy z radnice – jednání 19. Rady města

Na 19. schůzi Rady města Adamova konané dne 23. 10. 2019 Rada města Adamova uzavřela Příkazní smlouvu č. V 00434 na provedení a zajištění výběrových řízení v rámci projektu „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“ a schválila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební tohoto projektu.

Dále uzavřela Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu č. 04/2014/B.

Rada města schválila výroční zprávu o činnosti za školní rok 2018/2019 příspěvkové organizace Základní škola a mateřské školy Adamov. Následně schválila odměna ředitelce této příspěvkové organizace.

V souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro poskytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova bylo schváleno pořadí žadatelů o pronájem uvolněného bytu č. 15 na ul. Komenského 1 sestavené pověřenou pracovní skupinou dne 16. 10. 2019. Zároveň byla schválena smlouva o nájmu bytu s žadatelem umístěným na 1. místě v sestaveném pořadí.

Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 11/2019.

Ke Smlouvě o dílo „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ se společností AQUA – GAS, s.r.o. byl schválen Dodatek č. 3.

Rada města Adamova schválila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části s názvem „V 00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – dodávka interiérového vybavení“.

Na závěr byl schválen stavební záměr „Adamov, DS NN, TS, VN, BD GRAS CZ“ a uzavřela smlouvu č. 1030053329/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.Sdílet článek