Zprávy z radnice – jednání 20. Rady města

Na 20. jednání Rady města Adamova konaném dne 13. 11. 2023 Rada města Adamova bere na vědomí zápis ze 7. schůze likvidační komise, která se konala dne 3. 10. 2023, zápis z 8. schůze likvidační komise, která se konala 15. 11. 2023, a zápis z 12. zasedání kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 11. 2023.

Dále Rada města Adamova schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Adamova Šipkovému klubu Adamov, spolku, se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov na pořádání akce s názvem „Mikulášský turnaj pro děti“ konané dne 7.12.2023.

Rada města Adamova schvaluje úhradu částky 101.157 Kč na účet inkasního makléře v termínu do 31. 1. 2024. Dle Smlouvy č. 900000034380 bodu 6.7 bude tímto smlouva uzavřena.

Bylo schváleno uzavření Dodatků nájemních smluv dle schváleného vzoru a předloženého seznamu nájemníků.

Rada města Adamova schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností NEVAJGLUJ, a.s., Na Strži 1702/65, Nusle, Praha 4, IČO: 19180632.

Následně byla schválena Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Adamov se společností ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko, IČO: 49454641.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 6 Smlouvy o umístění zařízení se společností CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063.

Byla schválena smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 02/2023/SN a 03/2023/SN.

Rada města Adamova souhlasí s upraveným stavebním záměrem „Adamov, DS NN, Benda“.

Následně Rada města Adamova schválila rozpočet na rok 2024 Městskému kulturnímu středisku Adamov, příspěvkové organizaci, a schválila střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 Městskému kulturnímu středisku Adamov, příspěvkové organizaci. Dále byl schválen rozpočet na rok 2024 Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, a schválila střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, který je nedílnou přílohou zápisu.

Rada města Adamova schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 14/2023.

Dále Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova uzavřít navržené dohody o provedení práce mezi městem Adamov a PhDr. Jaroslavem Budišem a RNDr. Karlem Truhlářem pro rok 2024 s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Na závěr byl schválen program 9. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat 13. prosince 2023