Zprávy z radnice – jednání 22. Rady města

Na 22. schůzi Rady města Adamova konané dne 4. 12. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 12. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 19. 11. 2019, zápis z 6. zasedání Sportovní komise, která se konala dne 28. 11. 2019, a ze 4. schůze likvidační komise, která se konala dne 21. 11. 2019.

S Tělocvičnou jednotou Sokol Adamov byla uzavřena smlouva o výpůjčce nemovité věci.

Rada města Adamova dále schválila vzor Dodatku Smlouvy o nájmu bytu a vzor Dodatku Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.

Byla schválena Příloha č. 8 k vnitřnímu předpisu č. 10/2011 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím – Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací platný do 31. 12. 2020.

Ke dni 4. 12. 2019 byla do předsednictví komise MHD a komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné jmenována paní Renata Smítalová.

Rada města Adamova vzala na vědomí provedenou revizi Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí k 1. 1. 2020 a jejich aplikaci a naplnění na Městském úřadě Adamov.

Na rok 2020 byly schváleny termíny svatebních obřadů, současně byla obřadní síň Městského úřadu Adamov schválena jako úředně určenou místností pro konání svatebních obřadů.

Byly schváleny rozpočty na rok 2020 Městskému kulturnímu středisku Adamov, příspěvkové organizaci a Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci a následně byly schváleny střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022 pro tyto organizace.

Na závěr byl schválen program 9. zasedání Zastupitelstva města Adamova.Sdílet článek