Zprávy z radnice – jednání 26. Rady města

Na 26. schůzi Rady města Adamova konané dne 10. 2. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 14. a 15. zasedání Kulturně informační komise, Inventarizační zprávu za r. 2019 a zápis z 8. zasedání Sportovní komise.

Bylo schváleno připojení města Adamova k podpoře akce „Vlajka pro Tibet“ – 2020.

Rada města dále schválila aktualizaci Plánu činnosti orgánů města Adamova k 1. 2. 2020. Vzhledem ke změnám, ke kterým dochází z důvodů pohybu pracovních sil a osob v podnikatelské sféře vznikla potřeba aktualizovat Plán činnosti orgánů města Adamova, který se týká organizace činností města při mimořádných událostech.

Dále byla schválena Kalkulace věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa – starý hřbitov Adamov I, nový hřbitov v Adamově III, pro rok 2020. Kalkulace ceny je každým rokem přepočítávána. Pro rok 2020 zůstávají ceny stejné jako v roce minulém, tj. 57,- Kč / m2/rok.

Následně schválila Kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem urnové skříňky – nový hřbitov v Adamově III pro rok 2020. Kalkulace ceny je každým rokem přepočítávána. Pro rok 2020 ponechat zůstávají ceny stejné jako v roce minulém, tj. 463 Kč/rok – skříňka malá, 563 Kč/rok – skříňka velká.

Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akce „Pálení čarodějnic 2020“, konané dne 30. 4. 2020 v Adamově. Dále pak kulturních akcí spolku KOLO-KOLO ve dnech 25. 4. 2020 a 29. 5. 2020. A akcí „Letní noc Adamov“ a „Open Air Adamov 2020“ ve dnech 4. 7. 2020 a 5. 9. 2020. Podle konkrétní akce se přiměřeně akci jedná o zajištění služby Městské policie pro dohled nad veřejným pořádkem v době konání akce a po ní, zajištění přípravy a následného úklidu prostranství technickou skupinou vč. odvozu odpadků, zajištění propagace ve Zpravodaji, na webu města, na plakátovacích plochách a hlášení v městském rozhlase, zajištění mobilních WC, zapůjčení stanů, pódia, pivních setů, odpadkových košů. Město Adamov je uváděno na plakátech mezi ostatními firmami, podílejícími se na akci sponzorstvím.

Mezi Městem Adamov a fy E.ON Distribuce, a.s. byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene (umístění distribuční soustavy) ve věci přípravných prací parkovacího domu v lokalitě Horka – Sadová.

Dodatkem servisní smlouvy programového vybavení CODEXIS se společností Atlas Consulting, přechází město Adamov na cloudový režim přístupu k dodávaným datům místo lokální instalace na serverech města.

Ke dni 31. 3. 2020 byla ukončena nájemní smlouvu č. 33/2016/Bk bytu číslo 49 na ulici Komenského 6 v Adamově včetně uzavření Dohody o úhradě vyúčtování za rok 2020 ke dni 30. 4. 2020 nájemní smlouvu č. 03/2019/B k bytu číslo 20 na ulici Komenského 6 včetně uzavření Dohody o úhradě vyúčtování za rok 2020.

Došlo k uzavření dodatků nájemních smluv ve věci navýšení nájemného o roční míru inflace (2,8 %) za rok 2019.

Na poskytování sociálních služeb byla z rozpočtu Jihomoravského kraje přijata neinvestiční dotace. Jedná se o podporu dle § 101 zákona o sociálních službách. Dle smlouvy činí výše dotace 1.300.000,- Kč. Dále pak neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb, konkrétně na službu: Pečovatelská služba města Adamova. Jedná se o podporu dle § 105 zákona o sociálních službách. Dle smlouvy činí výše dotace na r. 2020 celkem 65.000,- Kč.

Byl udělen souhlas zřizovatele k přijímání darů v r. 2020 pro Městské kulturní středisko, příspěvkovou organizaci k přijímání sponzorských darů v r. 2020 do výše 20.000,- Kč v jednotlivých případech.

Schválena byla Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – nové vyhlášení“. Jako součást pokračování realizace dotačního projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883 s názvem „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“. Jedná se o poslední z výběrových řízení projektu. Zadávací a vyhodnocovací proces je již plně elektronický.

V rámci akce Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově – stavební práce byl vybrán dodavatel, a to ZIPP Brno s.r.o., IČO: 49975561, se sídlem Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno. Schválena byla rovněž Smlouva o dílo s touto společností.

Se společnostní ABLE agency, s.r.o. byla schválena Smlouva o právu provést stavbu a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci projektů „Nový optický kabel ABLE agency, s.r.o. – Mírová, Komenského, Ronovská“ (trasa OB1 a OB2).

Na závěr byl schválen program 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 26. února 2020 v 16:30 hodin na Městském úřadu v Adamově.Sdílet článek