Zprávy z radnice – jednání 30. Rady města

Na 30. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 4. 2020 Rada města Adamova schválila Dodatek č. 1 Rámcové kupní smlouvy 2015/2 na rozšíření čipů na čerpání pohonných hmot pro vozidla JSDH Adamov.

Mezi Městem Adamov a společností RENARDS, a.s. byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem „Výstavba parkoviště P+R u nádraží v Adamově“.

Rada města Adamova dále uzavřela Dodatek č. 1, spočívající v prodloužení Nájemní smlouvy č. 02/2017, na pronájem stavby technického vybavení, bývalé přečerpávací stanice v Olšičkách, bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 1231.

Byl schválen koncept zápisu do kroniky města Adamova za rok 2019.

Rada města Adamova vzala na vědomí Zprávu o hodnocení předložených nabídek ze dne 1. 4. 2020 na realizaci zakázky „Oprava povrchu sportovního hřiště v areálu P. Jilemnického, Adamov – povrch umělá tráva“, schválila nejvýhodnější nabídku a se společností Prohallsport, s.r.o. uzavřela Smlouvu o dílo na realizaci této zakázky.

Bylo schváleno provedení přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok 2020 Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Rada města Adamova schválila poskytnutí finančních darů z rozpočtu Města Adamova Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., oblastní odbočce Blansko, ve výši 2 000 Kč, Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Rajhrad, ve výši 1 500 Kč, Domovu sv. Alžběty v Tišnově ve výši 1 500 Kč a Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., ve výši 1 000 Kč.

Dále bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova ZO ČSOP 50/10 Zelené Vendolí ve výši 1 000 Kč.

Schváleno bylo také poskytnutí individuálních dotaci Junáku – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s., na projekt s názvem „Skautská klubovna“, ve výši 30 000 Kč, Českému svazu včelařů, z. s., základní organizaci Adamov, ve výši 15 000 Kč, Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Adamov ve výši 12 000 Kč, KOLO-KOLO, z.s. ve výši 20 000 Kč, Mateřskému centru Veselý Paleček, z.s. ve výši 10 000 Kč a Miloslavě Peterkové na realizaci projektu „Podpora 10. ročníku hudebních akcí pořádaných pro občany města Adamova“ ve výši 48 000 Kč.

Na akci "Pálení čarodejnic" nebylo schváleno poskytnutní individuální dotace ve výši 2 000 Kč.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2020.Sdílet článek