Zprávy z radnice – jednání 35. Rady města

Na 35. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 6. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 17. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 14. 5. 2020.

V důsledku aktualizace smluv do souladu s novelou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích byly schváleny dohody o ukončení smluv s firmou ADAVAK, s.r.o. č. 516905, 102305, 104105, 107705 a byly schváleny smlouvy č. 502205/20, 502305/20, 507405/20, 521605/20, 521705/20 a 521805/20.

Rada města Adamova schválila „Návštěvní řád koupaliště Adamov – Horka I pro rok 2020“.

Dále byla schválena Smlouva o zajištění provozu městského koupaliště v Adamově s firmou ADAVAK, s.r.o.

Rada města Adamova schválila navrhovaný stavební záměr „Nástavba, stavební úpravy budovy obč. vyb. č. p. 484 – kanalizační přípojka“.

V souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byl Radou města Adamova schválen vnitřní předpis č. 1/2020 Pravidla pro hlášení v městském rozhlase, kterým došlo k zjednodušení pravidel.

Rada města Adamova odsouhlasila zařazení svého správního území do územní působnosti MAS Moravský kras, z.s. v období 2021–2027 a přípravu komunitně vedené integrované strategie území MAS Moravský kras, z.s. pro období 2021–2027 na svém území.

Byla schválena Smlouvu o výpůjčce č. 01/2020/SV s Lucií Zavažanovou na výpůjčku části nemovitosti bez č.p./č.e. stojící na pozemku p.č. st. 533, která bude sloužit k provozování občerstvení v areálu koupaliště.

V souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byl schválen Etický kodex strážníka Městské policie Adamov.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2020 a schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 7/2020.

Na vědomí byly vzaty žádosti 8 nájemníků nebytových prostor o úpravu nájemného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při pandemii Covid-19.

Na závěr byl schválen program 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 24. června 2020.Sdílet článek