Zprávy z radnice – jednání 36. Rady města

Na 36. jednání Rady města Adamova konaném dne 24. 6. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 18. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 6. 2020.

Dále byly schváleny navrhované stavební záměry „Adamov, přeložka kab. VN, SŽDC“ a „Adamov, přeložka VN, SŽDC“.

Rada města Adamova schválila dodatky smluv o nájmu nebytových prostor č. 04/2006/SN, 03/2004/SN, 01/2018/SN, 01/2012/SN, 01/2013, 01/2014/SN, 24/2004/SN, 02/2009/SN, 11/2004/SN, 04/2004/SN a 03/2013.

V souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro poskytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova bere Rada města Adamova na vědomí pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1, Adamov, sestavené pověřenou pracovní skupinou dne 19. 6. 2020 a schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 2/2020/B k bytu č. 47 v DPS.

Rada města Adamova schválila v souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova vyřazení 4 žádostí o pronájem bytu.

Ke Smlouvě o dílo, která je uzavřena se společností ZIPP Brno s.r.o., s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“ byl schválen Dodatek č. 1.

Na závěr byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 8/2020 a položkové znění Rozpočtového opatření č. 3/2020.Sdílet článek