Zprávy z radnice – jednání 5. Rady města

Na 5. jednání Rady města Adamova konaném dne 16. 1. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 12. 1. 2023, a zápis z 2. schůze Likvidační komise, která se konala dne 14. 12. 2022.

Rada města Adamova schválila poskytnutí věcných darů v rámci akce organizované Sportovní komisí 2022 - 2026 s názvem „Sportovec 2022“.

S účinností od 1. 2. 2023 byla pověřena vedením odboru správy majetku města Městského úřadu Adamov paní Ing. Alena Všianská. Stejně tak byla jmenována novou členkou Likvidační komise.

Novou předsedkyní komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné a komise MHD byla jmenována Věra Jenyšová.

Rada města Adamova schválila Přílohu č. 11 k vnitřnímu předpisu č. 10/2011 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím – Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací platný do 31. 12. 2023.

Byl schválen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odstranění odpadů se společností P-D Refractories CZ, a.s. – odstranění odpadů na skládce Březinka.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí Zápis z otevírání obálek a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Nové veřejné osvětlení Farinka–Sklaďák“, schválila nejvýhodnější nabídku na akci: „Nové veřejné osvětlení Farinka - sklaďák“ od firmy GAMA J+P, společnost s ručením omezeným a schválila smlouvu o dílo s firmou GAMA J+P, společnost s ručením omezeným.

Rada města Adamova dává Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, a Městskému kulturnímu středisku Adamov pro rok 2023 generální souhlas zřizovatele k přijímání finančních, účelově neurčených darů do vlastnictví příspěvkové organizace, v jednotlivých případech nepřevyšujících částku 20.000 Kč a uložila oběma organizacím povinnost předložit zřizovateli nejpozději do 31. 1. 2024 přehled o všech přijatých darech v roce 2023.

Byla vzata na vědomí změna rozpisu rozpočtu č. 14/2022.

Rada města Adamova schválila připojení města Adamova k podpoře akce „Vlajka pro Tibet“ – 2023.

Na závěr Rada města Adamova schválila návrh smlouvy o zajištění školení a výcviku strážníků.