Zprávy z radnice - jednání 56. Rady města

Na 56. schůzi Rady města Adamova konané dne 27. 2. 2017 vzala Rada města Adamova na vědomí zápisy z 5. schůze Komise MHD konané dne 1. 2. 2017 a z 25. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 2. 2017. Dále vzala na vědomí zápis z 25. jednání komise PZMA a MA21 a schválila Plán zlepšování Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 za rok 2016 a na rok 2017.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 4 k Servisní smlouvě ze dne 31. 7. 2007 uzavřené se společností ABLE agency, s. r. o., na rozšíření zajištění zabezpečení datové trasy z kamerového systému u nově zřizovaného bankomatu ČS u Domu služeb na Ptačině a na konci ulice P. Jilemnického v prostoru kontejnerů, do služebny Městské policie Adamov.

Na pojištění členů JSDH byla uzavřena nová pojistná smlouva s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s.

Na pronájem uvolněného bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 byl vybrán žadatel umístěný na 1. místě v pořadí žadatelů sestaveném pověřenou pracovní skupinou dne 9. 12. 2016.

Byl uzavřen Dodatek č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností UPC Česká republika, s. r. o., podle kterého dochází k navýšení nájemného o roční oficiální míru inflace.

Rada města Adamova vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 a schválila návrh úpravy provozu jednotlivých mateřských škol v průběhu měsíce července a srpna 2017.

Byla schválena Kalkulace věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa na starém a novém hřbitově pro rok 2017.

Na akci „Oprava místní komunikace, ulice Osvobození, Adamov“ byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou EKOTERM CZ s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku.

V souvislosti s realizací stavby „Oprava místní komunikace, ulice Osvobození, Adamov“ byly uzavřeny Smlouva o přeložení zařízení distribuční soustavy se společností E.ON Česká republika, s. r. o., Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (stavba Adamov – obnova NN, U Kostela) se společností E.ON Distribuce a. s. a Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

S Mendelovou univerzitou v Brně byly uzavřeny Smlouvy o podmínkách se zřízením stavby se vzdáním se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích vztahující se ke stavbám „ZŠ Ronovská – Rozšíření prostor pro výuku – 4. NP“ a „Veřejné osvětlení Hybešova“.

Na akci „Rekonstrukce areálu koupaliště II“ byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou HOLÍK stav, s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku.

Rada města Adamova schválila rozpis rozpočtu na rok 2017 a platební kalendář na rok 2017 pro poskytování neinvestičního příspěvku a investičního transferu příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Adamovem.Sdílet článek