Zprávy z radnice - jednání 57. Rady města

Na 57. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 3. 2017 schválila Rada města Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ se společností RENARDS dotační, s. r. o.

Ve výběrovém řízení veřejné zakázky na služby „Svoz komunálního odpadu pro město Adamov 3“ zadané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Byl schválen Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu bytu č. 41/2016/B v bytovém domě Komenského 6 na prodloužení stávající nájemní smlouvy.

Ke smlouvě o dílo s firmou EKOTERM CZ s. r. o. na akci „Oprava místní komunikace, ulice Osvobození, Adamov“ byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým se mění termín realizace stavby.

Z důvodu nulové vymahatelnosti pohledávky z roku 2007 bylo zastaveno exekuční řízení na základě Usnesení Exekutorského úřadu Brno – město.

Na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti objektů MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 a MěÚ Adamov, U Kostela 1“ byla v otevřeném výběrovém řízení vybrána nejvýhodnější nabídka společnosti VESTAV group s. r. o.

V souvislosti se zřízením místa pro rodinu FAMILY POINT® v prostorách Městského klubu mládeže byl schválen nový Provozní řád Městského klubu mládeže.

Ke smlouvě na zřízení odběrného místa NN pro rekreační plochu u vodojemu (sklaďák) byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým se upřesňuje termín připojení k distribuční soustavě.

Městskému kulturnímu středisku Adamov a Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, byly schváleny roční účetní uzávěrky za rok 2016.

Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o finančním transferu SVJ na údržbu veřejné zeleně a chodníků v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města.

Na závěr byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 1/2017.Sdílet článek