Zprávy z radnice - jednání 58. Rady města

Na 58. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 4. 2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 6. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 29. 3. 2017 a z 26. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 21. 3. 2017.

Byly schváleny koncept zápisu do kroniky města Adamova za rok 2016 předložený kronikářkou města paní Budišovou a fotokronika Města Adamova za rok 2016 předložená fotokronikářem, panem Lukášem Malým.

Ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Nové kolumbárium, hřbitov Adamov III“ byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka od firmy HOLÍK stav, s. r. o.

Byl schválen Provozní řád veřejných dětských hřišť na ulicích Lesní, Komenského, Neumannova, P. Jilemnického, Mírová a v areálu „Atria“ na ulici Komenského 6, Adamov a návštěvní řád veřejného dětského hřiště v areálu „Atria“ na ulici Komenského 6, Adamov.

Se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. byla uzavřena smlouva o zřízení služebnosti na vedení optického kabelu v pozemcích ve vlastnictví města.

Na pronájem nebytových prostor, pobočky pošty v Domě služeb, byl uzavřen Dodatek č. 13 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 10/2004/SN s Českou poštou, s. p., podle kterého dochází k navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor v souladu se schváleným Ceníkem nájemného.

V souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova byla z důvodu úmrtí žadatele vyřazena žádost o pronájem bytu ze seznamu žadatelů.

Rada města Adamova schválila Nájemní smlouvu se společností TENZA cast, a. s., na pronájem části pozemku parc. č. 396/6 (část komunikace Hradní), která bude sloužit jako zahrádka (terasa) – odpočinkové místo s poskytováním občerstvení pro pracovníky nájemce, občany města a turisty.

Na umístění sdělovacích kabelů realizované v rámci stavby Přeložka sdělovacích kabelů, která je součástí stavby Oprava místní komunikace – ulice Osvobození, byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Se Společenstvím vlastníků bytového domu Opletalova 27, 29 byla uzavřena Smlouva o právu provést stavbu Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu, která částečně zasahuje do pozemku ve vlastnictví města.

Byla uzavřena Smlouva o právu provést stavbu Adamov – úprava DS, Černá se společností E.ON Distribuce a. s.

Rada města Adamova schválila provedení přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok 2017 Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky z. s. bylo schváleno poskytnutí finančního daru z rozpočtu Města Adamova ve výši 2.000,- Kč.

Na základě doporučení Komise sociální a výchovně vzdělávací nebylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 13.000,- Kč z rozpočtu Města Adamova Lesní mateřské školce Sedmikrásek, z. s. na její provoz v r. 2017.

Rada města Adamova schválila poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Adamova ve výši 6.900,- Kč FK Adamov, z. s. a dotace ve výši 12.000,- Kč Svazu tělesně postižených v České republice z. s.

Byly schváleny změny rozpisu rozpočtu č. 2/2017 a 3/2017.

Rada města Adamova vzala na vědomí zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "HASIČSKÁ ZBROJNICE - Přístavba, St. úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, parc. č. 147(st.), 458/17" a zaslala zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu ke kontrole poskytovateli dotace.

ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizaci byl schválen záměr zřídit ve školním roce 2017/2018 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky na ZŠ a MŠ Adamov.

Na závěr byl schválen program 17. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 3. května 2017.Sdílet článek