Zprávy z radnice - jednání 59. Rady města

Na 59. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 5. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 27. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 18. 4. 2017.

Byla ukončena smlouva o výpůjčce kotce pro psy umístěného v útulku v Blansku.

Byl schválen dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 3/2015 – Spisový a skartační řád.

Na realizaci stavebních prací v rámci projektů „Snížení energetické náročnosti objektů MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 a MěÚ Adamov, U kostela 1“ byla uzavřena Smlouva o dílo se společností VESTAV group, s. r. o., která podala ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku.

Na základě žádosti nájemce bytu ve vlastnictví Města byla k 30. 6. 2017 dohodou ukončena Smlouva o nájmu bytu v bytovém domě Komenského 6 v Adamově.

Se společností Česká spořitelna, a. s. byla uzavřena Smlouva o umístění a provozování peněžního bankomatu v prostoru u domu služeb na ulici Družstevní 1.

Na připojení odběrného místa plynové kotelny k lokální distribuční soustavě na hladině nízkého napětí byla uzavřena smlouva mezi Městem Adamov a společností Energo Adamov s. r. o.

Se společností E.ON Distribuce, a. s. byla uzavřena Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění kabelů NN a VN realizované v rámci stavby „Adamov, Osvobození – přeložka VN a NN“ na pozemku parc.č. 237/2 v k. ú. Adamov.

S vlastníky stavby technického vybavení na pozemku parc.č. st. 1231 v k. ú. a obci Adamov byla uzavřena Nájemní smlouva na pronájem této stavby.

Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 1/2017.Sdílet článek