Zprávy z radnice – jednání 6. Zastupitelstvo města Adamova

Na 6. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 28. 6. 2023 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis ze 4. zasedání Finančního výboru, které se konalo dne 26. 6. 2023 a zápis z 2. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 17. 5. 2023.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí účelové dotace z Ministerstva kultury pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Adamov na realizaci projektu „Přechod knihovny MKS Adamov z knihovního systému Clavius na systém Tritius“ ve výši 154.000 Kč.

Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2023.

Byl schválen závěrečný účet města Adamova za rok 2022 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.

Následně byla Zastupitelstvem města Adamova schválena účetní závěrka města Adamova za rok 2022.

Dále bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 85.000 Kč z rozpočtu města Adamova Moravskému rybářskému svazu, z.s., pobočnému spolku Adamov, se sídlem Mírová 786, 679 04 Adamov na jeho činnost v r. 2023.

Na závěr byla schválena Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/0713466169/LCD.