Zprávy z radnice - jednání 60. Rady města

Na 60. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 5. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 13. schůze likvidační komise konané dne 3. 5. 2017.

Se společností E.ON Distribuce, a. s. byly uzavřeny Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění kabelů NN realizované v rámci staveb „Adamov – úprava DS, Jandáková“ na pozemku parc. č. 392/2 v k. ú. Adamov a „Adamov – úprava DS, Vladyka“ na pozemku parc.č. 535/1 v k. ú. Adamov.

V souladu s Pravidly pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu č. 34 na ulici Komenského 6 v Adamově s žadatelkou umístěnou na 1. místě v pořadí sestaveném pracovní skupinou jmenovanou tajemnicí Městského úřadu.

Se společností ABLE agency, s. r. o. byly uzavřeny Smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve vedení, provozování a údržby inženýrských sítí na pozemcích v majetku Města Adamova vyspecifikované geometrickými plány.

Z rozpočtu Města Adamova byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 6.000,- Kč Římskokatolické farnosti Adamov na pořádání akce „Noc kostelů 2017“.

Rada města Adamova schválila změny rozpisu rozpočtu č. 4/2017 a 5/2017.

K výkonu správy bytového fondu Města Adamova byla uzavřena Příkazní smlouva se společností ADAVAK, s. r. o., která nahrazuje původní Mandátní smlouvu.

Město Adamov se bude spolupodílet na konání akcí „Open Air Adamov 2017“, konané dne 24. 6. 2017 a „Dětský den“, konaný dne 3. 6. 2017 v rozsahu zajištění služby MP pro dohled nad veřejným pořádkem, zajištění přípravy a následného úklidu prostranství, zajištění propagace ve Zpravodaji, na webu města, na plakátovacích plochách a hlášení v městském rozhlase, a zajištění mobilních WC TOI TOI.Sdílet článek