Zprávy z radnice - jednání 61. Rady města

Na 61. schůzi Rady města Adamova konané dne 7. 6. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 28. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 5. 2017.

Rada města Adamova vybrala jako nejvýhodnější nabídku na pořízení služebního vozidla pro Městskou policii Adamov nabídku od společnosti AUTOS Kunštát s.r.o.

Se společností ASEKOL a. s., která zajišťuje na sběrných místech pro výrobce zpětný odběr elektrozařízení, byl uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru zařízení. Dodatek uvádí stávající smlouvu do souladu se zákonnou změnou a zajišťuje plynulý přechod a kontinuitu sběru dle platných zákonných podmínek.

Rada města Adamova schválila předloženou výroční zprávu za rok 2016 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov včetně odměny ředitelce Městského kulturního střediska Adamov.

Na pronájem multifunkčních kopírovacích strojů UTAX byla uzavřena Smlouva o pronájmu movité věci „ALL-IN“ navazující na předchozí smluvní vztah s tím, že stávající multifunkční stroje budou vyměněny za nové typy.

Provoz městského koupaliště v Adamově bude zajišťovat na základě smluvního vztahu firma ADAVAK, s. r. o.

Na akci „Rekonstrukce výtahu, Sadová 15“ byla na základě výběrového řízení vybrána nejvýhodnější nabídka od firmy KONE a. s.

Byl schválen Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu bytu č. 41/2016/B v bytovém domě Komenského 6 na prodloužení stávající nájemní smlouvy.

S Tělocvičnou jednotou Sokol Adamov byla uzavřena Nájemní smlouva na pronájem pozemku parc. č. 244/2, který bude využíván pro umístění staveniště při realizace stavby „Oprava místní komunikace – ul. Osvobození, Adamov“. K umístění zařízení staveniště bude sloužit i část pozemku parc. č. 111/1, na jehož využívání byla rovněž uzavřena s vlastníkem pozemku nájemní smlouva.

Se společností ABLE agency, s. r. o. byla uzavřena Smlouva o zřízení služebnosti spočívající ve vedení, provozování a údržby inženýrských sítí na pozemcích v majetku Města Adamova vyspecifikované geometrickým plánem.

Rada města Adamova schválila změny rozpisu rozpočtu č. 6/2017 a 7/2017 a prodejní cenu brožury „Ing. Josef Chalikov“.

Spolku KOBRA RACING KLUB byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Města Adamova ve výši 40.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce „Minikárové závody, MČR – FPČR a SR 2017“.

Spolku Spartak Adamov byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Města Adamova ve výši 15.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním 3 turnajů pro mládež ve stolním tenise a neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce „Dětský den na tenisových kurtech“.

Šipkovému klubu Adamov byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu ve výši 17.500,- Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí na MČR a s pořádáním sportovních turnajů v r. 2017.

S firmou HOLÍK stav, r. r. o. byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce koupaliště Adamov II, kterým je řešen posun termínu dokončení, a to do 30. 6. 2017, vyvolaným změnou právních předpisů upravujících hygienické požadavky na kvalitu koupaliště a dodatečnými úpravami brouzdaliště a vybudováním dílčí přeložky zemního napájecího kabelu NN, který byl ve špatném technickém stavu.

Byla uzavřena kupní smlouva na části pozemků parc. č. 289/4, 275/3, 274 a 272 v k. ú. a obci Adamov, které jsou ve vlastnictví města Adamova.

Se společností Cerhen, s. r. o. byla uzavřena Nájemní smlouva na pronájem části pozemku parc. č. st. 675, který bude využíván pro umístění zařízení staveniště pro realizaci stavby „Rekonstrukce výtahu, Sadová 15“.

Na akci „Kulturní dům – interiér, Opletalova 354/22, Adamov“ byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka od firmy GAMA J+P, společnost s ručením omezeným.

Se společností ADAVAK, s. r. o. byla uzavřena Dohoda o částečném postoupení Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky „Oprava místní komunikace – ulice Osvobození, Adamov“ spočívající ve zhotovení části díla realizaci veškerých dodávek a stavebních prací – rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

S vlastníky pozemků parc. č. 75/1, 237/7 a 237/13, kterých se částečně dotkne realizovaná stavba „Oprava místní komunikace – ulice Osvobození, Adamov“, byly uzavřeny Smlouvy o právu provést stavbu.

Na závěr byl schválen program 18. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat v pondělí 26. června 2017.Sdílet článek