Zprávy z radnice - jednání 62. Rady města

Na 62. schůzi Rady města Adamova konané dne 26. 6. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis ze 7. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 24. 6. 2017.

Se společností TextilEco a. s. byl uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů pro sběr oděvů, obuvi a textilu, zohledňující změnu sídla společnosti.

Na provozování občerstvení v areálu koupaliště byla uzavřena se společností FOOD trust s. r. o. Smlouva o výpůjčce nemovitosti bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 533.

Rada města Adamova schválila Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Hasičská zbrojnice – Přístavba, St. úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, parc. č. st. 147, 458/17“ včetně složení komise pro otvírání obálek s doručenými nabídkami.

S Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejnou výzkumnou institucí byla uzavřena Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Oprava místní komunikace – ul. Osvobození, Adamov“.

Z důvodu změn v legislativě po novelizaci energetického zákona č. 458/2000 Sb. byla se společností Energo Adamov s. r. o. uzavřena Smlouva č. 2017 – 029 o sdružených dodávkách elektřiny pro osvětlení nahrazující Smlouvu č. 2013/031.

Na základě předložené žádosti odsouhlasila Rada města Adamova užití znaku Města Adamova v periodiku „Listy regionů“, které je zdarma roznášeno do každé poštovní schránky v Adamově.

S firmou HOLÍK stav, s. r. o. byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce koupaliště Adamov II“, kterým je řešeno navýšení celkové ceny vyvolané neplánovanými pracemi – odstranění skrytých podzemních železobetonových konstrukcí v podloží v prostorách brouzdaliště.

Rada města Adamova neschválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Města Adamova Lince bezpečí, z. s. na její provoz v r. 2017 z důvodu, že nelze ověřit využitelnost této linky právě adamovskými dětmi, a proto, že Linka bezpečí je registrovanou sociální službou, na jejíž činnost v rámci služeb sociální prevence poskytlo Město Adamov příspěvek Městu Blansku.

Byl schválen „Provozní řád koupaliště – 2017“ a „Návštěvní řád koupaliště Adamov – Horka I pro rok 2017“ s tím, že v průběhu zkušebního provozu koupaliště bude vybíráno vstupné v poloviční výši.

Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 2/2017.Sdílet článek