Zprávy z radnice - jednání 65. Rady města

Na 65. schůzi Rady města Adamova konané dne 2. 8. 2017 byla schválena varianta projektového řešení stavby „Sadová, rozšíření parkovacích míst“ včetně dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem projektové dokumentace.

Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akce „Letní noc Adamov 2017“, konané dne 1. 9. 2017 v Adamově, a to v rozsahu zajištění služby městské policie pro dohled nad veřejným pořádkem v době konání akce a po ní, zajištění přípravy a následného úklidu prostranství technickou skupinou včetně odvozu odpadků, zajištění propagace ve Zpravodaji, na webu města, na plakátovacích plochách, hlášení v městském rozhlase a zajištění mobilních WC.

Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 9/2017.

Na pronájem části pozemku parc. č. st. 821 u terasy Domu služeb byla uzavřena Nájemní smlouva mezi Městem Adamovem a Šipkovým klubem Adamov za účelem organizování venkovních aktivit pro děti v období od 4. 8. do 1. 9. 2017.

Ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Kulturní dům – interiér“ byl uzavřen Dodatek č. 1, na jehož základě bude provedena oprava podkladní vrstvy podlahy v sále.

Na závěr schválila Rada města Adamova program 19. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 16. srpna.Sdílet článek