Zprávy z radnice - jednání 68. Rady města

Na 68. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 9. 2017 byla v souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova vyřazena žádost o pronájem bytu z důvodu pominutí důvodu zařazení žadatele do pořadí žádostí.

Rada města Adamova v souladu s článkem IV. bodem 4. Smlouvy o výpůjčce č. 07/2007/SV ze dne 1. 11. 2007 rozhodla o odstoupení od této smlouvy.

Základní škole a mateřské škole Adamov bylo do majetku svěřeno 5 ks kontejnerů na směsný komunální odpad, které byly pořízeny Městem Adamov.

Byl uzavřen Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu bytu č-41/2016/B na prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu v bytovém domě Komenského 6 v Adamově.

Z rozpočtu Města Adamova byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč Spartaku Adamov z. s. na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce tenisového oddílu „OPEN Adamov - tenisový turnaj“, konané dne 16. 9. 2017.

Byla schválena prodejní cena stolního kalendáře na rok 2018 vydávaného městem Adamov ve výši 37,- Kč + aktuální sazba DPH.

Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 12/2017 a položkové znění Rozpočtového opatření č. 4/2017 odsouhlaseného na 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova.

Na pronájem uvolněného bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 byl v souladu s Pravidly pro poskytování nájmů bytů v Domě s pečovatelskou službou vybrán žadatel umístěný na 1. místě v pořadí žadatelů sestaveném pověřenou pracovní skupinou dne 18. 9. 2017.

Rada města Adamova uzavřela Smlouvu o vzájemné propagaci mezi Městem Adamov a KOMETA GROUP, a. s. na období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

Rada města Adamova rozhodla v souladu s článkem 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 nezveřejnit 1 rok před přímým uzavřením smlouvy s dopravcem ČAD Blansko informace v Úředním věstníku Evropské unie, ale zveřejnit tyto informace dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících na úřední desce.

Byla ukončena Smlouva o pronájmu sloupů veřejného osvětlení č. 02/2007/VO ze dne 26. 2. 2007 a následně byla uzavřena nová Smlouva o pronájmu sloupů veřejného osvětlení s novým nájemcem.Sdílet článek