Zprávy z radnice – jednání 7. Rady města

Na 7. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 2. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 2. 2023.

Dále byla schválena smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Adamov a ADAVAK, s. r. o.

Rada města Adamova následně schválila Dodatek č. 01/2023 ke smlouvě č.: PR-001030077534/001-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Následně vzala na vědomí přehled žádostí pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města Adamova na období roku 2023 dle schváleného dotačního programu a schválila navýšení částek jednotlivých žádostí koeficientem 1,5.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí žádost ředitele ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu k zapojení do Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) s projektem Vzdělávání v ZŠ a MŠ Adamov a schválila podání žádosti o podporu ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace, v rámci uvedené výzvy.

Byl schválen rozpis rozpočtu na rok 2023 a platební kalendář na rok 2023, pro poskytování neinvestičního příspěvku a investičního transferu příspěvkovým organizacím zřízeným městem Adamov, který vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2023.

Na závěr Rada města Adamova schválila vzor Smlouvy o krátkodobé výpůjčce č. …/20xx.