Zprávy z radnice – jednání 7. Zastupitelstva města

Na 7. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 18. 9. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 6. jednání Finančního výboru konaného dne 11. 9. 2019.

Dále bylo schváleno pořízení změny Územního plánu Adamov ozn. Ad 15, týkající se úpravy podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. Následně Zastupitelstvo města Adamova projednalo záměr změny Územního plánu Adamov v plochách přestavby označených OM46 a vyslovilo předběžný souhlas s pořízením změny Územního plánu Adamov u plochy přestavby OM46 na plochy přestavby smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo změnu tarifu IDS JMK platnou od 1. 1. 2020.

Byla schválena Obecně závazná vyhláška města Adamova 2/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a Obecně závazná vyhláška města Adamova č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2019.

Zastupitelstvo města Adamova projednalo požadavek na vícepráce ze strany SVJ při rekonstrukci chodníku na ulici Komenského a neschválilo jeho realizaci.

V rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou podporu sportu a tělovýchovy bylo schváleno poskytnutí dotací FK Adamov, z.s., Šipkovému klubu Adamov, spolku, FENYXi Pétanque Adamov, z.s., Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, Spartaku Adamov, z.s., Judo Klubu Samuraj Adamov, Občanskému sdružení Volejbal Adamov, základní organizaci MSKS – kynologický klub a Ajetu Adamov, z.s.

Panu starostovi byl uložen úkol do 31. 12. 2019 předložit Zastupitelstvu města Adamova návrh rozpočtového provizoria na období leden – únor 2020 a do 28. 2. 2020 předložit návrh rozpočtu na rok 2020.

Na závěr Zastupitelstvo města Adamova schválilo realizaci projektu „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“, záměr přijetí úvěru na financování projektu a ukládá Radě města Adamova realizovat výběrové řízení na poskytovatele úvěru na financování projektu.Sdílet článek