Zprávy z radnice - jednání 70. Rady města

Na 70. schůzi Rady města Adamova konané dne 30. 10. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 32. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 17. 10. 2017.

Z důvodu ukončení pracovního poměru byl ke dni 31. 10. 2017 odvolán z členství a předsednictví v komisích města Ing. Radek Malý a ke dni 30. 11. 2017 byla odvolána Ing. Monika Hrubá.

Byl uzavřen Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na provádění služeb v oblasti odpadového hospodářství a provozování sběrového dvora se společností GAMA J+P, spol. s r. o. na prodloužení smlouvy o dílo.

Byly uzavřeny Dodatky ke Smlouvám o nájmech bytů v bytovém domě Komenského 6 v Adamově na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v DPS na ulici Komenského 1 v Adamově na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

V souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova byla ze seznamu žadatelů o byt v majetku Města Adamova vyřazena jedna žádost o pronájem bytu.

Rada města Adamova schválila Plán odpadového hospodářství města Adamov na období 2017 – 2025 odsouhlasený Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Byla schválena změna odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace na rok 2017.

Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 5/2017 schváleného Zastupitelstvem města Adamov na jeho 21. zasedání dne 30. 10. 2017.Sdílet článek