Zprávy z radnice – jednání 8. Rady města

Na 8. jednání Rady města Adamova konaném dne 20. 3. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 13. 3. 2023.

Rada města Adamova schválila podobu fotokroniky města Adamova za 2. pololetí roku 2022 v předloženém znění.

Dále Rada města Adamova vzala na vědomí zprávu Městské policie Adamov ze dne 13. 3. 2023 o porušení Nařízení Města Adamova č. 1/2024 – Tržní řád.

Následně byla Radou města Adamova vzata na vědomí celková zpráva o instalaci tzv. psích košů na ul. Komenského v průběhu 10. týdne 2023.

Rada města Adamova rozhodla, že se město Adamov bude spolupodílet na konání akce „Pálení čarodějnic 2023“, konané dne 30. 4. 2023 v Adamově.

Dále byl vysloven souhlas navrhovanými stavebními záměry „Adamov, Fibichova, přeložka NN“ na parc. č. 458/118 v k. ú. a obci Adamov a „Zastřešení schodiště“ na parc. č. st. 804 v k. ú. a obci Adamov.

Byl schválen Dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu bytu č. 34/2016/B a vzata na vědomí výpověď ze dne 08. 03. 2023 - Smlouvy o nájmu bytu č. 04/2012/B.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 2 smlouvy č.1/4/2007 o zajištění hotovostní služby.

Rada města Adamova projednala a schválila v souladu Dotačním programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města Adamova na období 2023-2026 poskytnutí dotací SVJ zapojeným do projektu pro rok 2023, v konkrétních výších uvedených v zápisu z Rady města Adamova a schválila vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Adamova pro SVJ.

Dále Rada města Adamova schválila poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Adamova spolku Fenyx Pétanque Adamov, z.s.,ve výši 7.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce „O POHÁR RONOVA – II. ročník“, konané dne 29. 7. 2023, a ve výši 8.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce „INDOOR PÉTANQUE ADAMOV “, konané dne 25. 11. 2023.

Následně byla schválena neinvestiční dotace ve výši 3.000 Kč z rozpočtu města Adamova Spartaku Adamov, z.s., na pokrytí části nákladů spojených s akcí „Praktická propagace orientačního běhu mezi občany města“.

Rada města Adamova schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 49.500 Kč z rozpočtu města Adamova Společenství vlastníků Sadová 17, 19, 21, na projekt „Zlepšení vzhledu ulice Sadová“.

Poté byla schválena roční účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace, za rok 2022 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 145.103,70 Kč a převod zisku Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace, za uplynulý rok do rezervního fondu této organizace, a to v jeho celé výši, a roční účetní závěrka Městského kulturního střediska Adamov, příspěvkové organizace, za rok 2022 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 127.225,94 Kč a převod zisku Městského kulturního střediska Adamov, příspěvkové organizace, za uplynulý rok do rezervního fondu této organizace, a to v jeho celé výši.

Rada města Adamova schválila přijetí dotace z JMK na poskytování sociálních služeb ve výši 1.300.000 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb a s tím související Rozpočtové opatření č. 1/2023.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí odpis nevymahatelných pohledávek.