Zprávy z radnice – jednání 9. Rady města

Na 9. jednání Rady města Adamova konaném dne 17. 4. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 20. 3. 2023.

Rada města Adamova jmenovala Mgr. Danu Charvátovou členkou Kulturně informační komise od 1. 5. 2023.

Dále Rada města Adamova rozhodla, že se město Adamov bude spolupodílet na konání kulturní akce „Adamovské Vítaní Jara 2023“, která se uskuteční dne 12. 5. 2023, a „Sokolská akademie“, která se uskuteční dne 6. 5. 2023.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Objekt MKS – Stavební úpravy, výtah, Opletalova 345/22, Adamov“ ze dne 5. 12. 2017.

Následně vzala Rada města Adamova na vědomí skutečnosti vztahující se k návrhu směny částí pozemků v k.ú. a obci Adamov parc. č. 515/1 a parc. č. 515/2 mezi městem Adamov a Mendelovou univerzitou Brno. Odbor správy majetku města byl pověřen prověřit existenci inženýrských sítí, existenci věcných břemen či jiných omezení na předmětné části pozemku parc. č. 515/2 a místostarosta města zahájit kroky spojené s přípravou všech potřebných dokumentů k řešení směny částí pozemků parc. č. 515/1 a parc. č. 515/2.

Byla schválena Nájemní smlouva ze dne 17. 4. 2023 uzavřená s pronajímatelem, to je společností Adavak, s.r.o., Nádražní 455, Adamov, IČ: 25583484 na část pozemku parc. č. 529 v k.ú. a obci Adamov.

Následně byla schválena Smlouva o výpůjčce č. 01/2023/SV s Lucií Zavažanovou, Plotní 59/8, 679 04 Adamov na výpůjčku části nemovitosti bez č.p./č.e. stojící na pozemku p.č. st.533.

Byl schválen Dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě ze dne 28. 7. 2003 uzavřené s pronajímatelem, společností Mendelova univerzita v Brně, organizační součást Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, IČ: 62156489 na pozemek parc. č. 588.

Dále byla schválena nejvýhodnější nabídka od společnosti Autos, spol. s r.o., Palackého 154, 679 72 Kunštát, na dodávku osobního vozidla pro Městskou policii Adamov.

Rada města Adamova souhlasila s navrhovaným stavebním záměrem „Adamov, kabel NN, Jeřábek“ na parc. č. 454/5 a 535/1 v k. ú. a obci Adamov a se stavebním záměrem „Řešení dešťových vod a stavební opravy bytového domu na ulici Blažkova č. p. 264, 410 v Adamově“ na parc. č. 542/1.

Byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 01/2023/BS.

Rada města Adamova schválila provedení přezkoumání hospodaření města Adamova za rok 2023 Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Následně bylo schváleno poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Adamova ve výši:

48.000 Kč spolku s názvem Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z.s., se sídlem Růžová 3, 678 01Blansko na projekt s názvem „Zajištění provozu skautské klubovny a obměna vybavení pro pořádání táborů“,

30.000 Kč spolku s názvem KOLO-KOLO, z.s., Mírová 493, 679 04 Adamov na jeho činnost v r. 2023 v rámci projektu „KOLO–KOLO, z.s. & KOLO-KOLO, dětská skupina“.

Dále bylo Radou města Adamova schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu města Adamova ve výši:

12.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizaci Adamov, se sídlem Družstevní 7, 679 04 Adamov na její činnost v r. 2023,

5.000 Kč pobočnému spolku KČT, odbor Malá Haná Velké Opatovice, Žleb 278, 679 63 Velké Opatovice na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce „ ADAMOVSKÉ VYHLÍDKY“– I. ročník“, konané dne 4. 3. 2023,

12.000 Kč Lucii Zavažanové, Plotní 59/8, 679 04 Adamov na akci s názvem „Pálení čarodějnic“,

48.000 Kč Miloslavě Peterkové, Osvobození 21, Adamov na projekt s názvem „Podpora 13. ročníku hudebních akcí pořádaných pro občany města Adamova“,

7.000 Kč Zdeňku Humpolíkovi, Osvobození 2, 679 04 Adamov na akci s názvem „Trampské vítání jara“.

Rada města Adamova neschválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Adamova Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8 na její provoz v r. 2023.

Bylo schváleno přijetí neinvestiční účelové dotace z KrÚ JMK pro Základní školu a mateřskou školu Adamov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Obědy dětem VII“ ve výši 5.420,10 Kč.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2023 dle písemného materiálu.

Na závěr Rada města Adamova schválila program 5. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 26. dubna 2023 v 16:30 hodin na Městském úřadu v Adamově.