Zprávy z radnice – jednání 9. Zastupitelstva města

Na 9. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 11. 12. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 8. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 9. 12. 2019, a 5. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 18. 11. 2019.

Mezi Městem Adamov a Římskokatolickou farností Adamov byla uzavřena Směnná smlouva, která se týká směny pozemků p. č. 235/1 v k. ú. a obci Adamov za p. č. 237/14 a p. č. 237/16 v k. ú. a obci Adamov.

Byly uzavřeny dohody o provedení práce mezi Městem Adamov a PhDr. Jaroslavem Budišem a RNDr. Karlem Truhlářem pro rok 2020.

Zastupitelstvo města Adamov schválilo obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 5/2019 o místním poplatku ze psů, č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného a č. 8/2019, o místním poplatku z pobytu.

Mezi Městem Adamov a MUDr. Pavlem Martincem a Mgr. Kateřinou Martincovou byla uzavřena kupní smlouva o prodeji části pozemku p. č. 75/1 v k. ú. a obci Adamov.

Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 12/2019 a Rozpočtové provizorium na období leden–únor 2020.Sdílet článek